สูตรน้ำยาต่างๆ 

 

มาตราชั่งตวง

                     การชั่งตวงเป็นหลักการเบื้องต้นของการให้ได้มาซึ่งปริมาณสารที่เหมาะสมที่จะใช้ในการผลิตการชั่ง  ตวง 
ที่ถูกต้องเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอตรงความต้องการ ผู้ผลิตจึงควรจะมีความรู้พื้นฐานในการชั่ง ตวง เป็นอย่างดี
                มาตราชั่ง ตวงมีหลายมาตรา เช่น มาตราเมตริก (Metricsystems) และมาตราอังกฤษ (English systems) สำหรับประเทศไทยนิยมใช้มาตราชั่ง ตวงในระบบเมตริก ดังนั้นสูตรต่าง ๆ ที่ใช้เป็นหน่วยของมาตราเมตริกเป็นหลัก อย่างไรก็ตามผู้ผลิตควรจะเรียนรู้วิธีการเปรียบเทียบมาตราชั่ง ตวงต่างระบบกัน ทั้งนี้เนื่องจากผู้ผลิตอาจมีสูตรพื้นฐานในมาตราหน่วยอื่น ๆ ซึ่งต้องการเปลี่ยนให้อยู่ในหน่วยที่จะสามารถชั่งตวงได้อย่างสะดวก
มาตราชั่ง      มาตราเมตริก
1 กิโลกรัม (kilogram, kg)    =   1000 กรัม  (gram,  g)
1 กรัม   =   1000 มิลลิกรัม (milligram, mg) 

 สำหรับชาวบ้านทั่วไปจะใช้หน่วยเป็น "ขีด" ซึ่งสามารถเปรียบเทียบเป็นหน่วยในมาตราเมตริกได้ดังนี้

1 กิโลกรัม =       10    ขีด
1 ขีด =      100   กรัม
มาตราอังกฤษ (Avoirdupois)
1 ปอนด์ (pound  lb) =          16 ออนซ์  (ounce.oz.)
1 ออนซ์ =          437.5 เกรน   (grain. gr)
เปรียบเทียบมาตราเมตริก กับ อังกฤษ
1 กิโลกรัม =          2.2 ปอนด์
1 ปอนด์ =          454.0 กรัม
1 ออนซ์ =           28.4 กรัม
มาตราตวง มาตราเมตริก
1 ลิตร  (liter ,  l) =          1000 มิลลิลิตร (milliliter , ml)
1 มิลลิลิตร =           1 ซีซี   (c.c.)
การเปรียบเทียบมาตรา
1 แกลลอน (British Imperial) =          4.55   ลิตร
1 แกลลอน (US Liquid Measure) =           3.79 ลิตร
1 แกลลอน (US Liquid Measure) =            4 ควอท
1 ควอท =             2 ไพน์ (pint)
1 ไพน์ =             2 ถ้วย
1 ถ้วย (fluidounce, Fluid oz.) =             8 ออนซ์
1 ออนซ์ (Fluid oz.) =             2  ช้อนโต๊ะ (ช.ต.)
1 ออนซ์ (Fluid oz.) =             30  มิลลิลิตร
1 ช้อนโต๊ะ =             3 ช้อนชา (ช.ช.)
1 ช้อนโต๊ะ =              15 มิลลิลิตร
1 ช้อนชา =               5 มิลลิลิตร

ข้อควรระวัง
       1.  หน่วย  ช้อนโต๊ะและช้อนชา  ในที่นี้ไม่ใช่ช้อนโต๊ะที่ใช้รับประทานอาหาร หรือช้อนชาที่ใช้ชงกาแฟ ช้อนโต๊ะที่ใช้รับประทานอาหาร นั้นจะมีปริมาตรบรรจุเพียง 8-15 มิลลิลิตร (ขึ้นอยู่กับขนาดของช้อน) และช้อนชาที่ชงกาแฟจะมีขนาดเพียง 3 มิลลิลิตร เท่านั้น ดังนั้นควรใช้ช้อนตวงมาตรฐานที่ใช้สำหรับการตวงโดยเฉพาะ โดยอาจใช้ช้อนตวงมาตรฐานที่ใช้ทำอาหารทดแทนกันได้
       2.  หน่วยของออนซ์ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งหน่วยของน้ำหนัก (เป็น oz.) และหน่วยของปริมาตร (เป็น Fluid oz.) ซึ่งมีค่าไม่เท่ากัน และไม่ควรใช้สลับกัน
       3.  หน่วยของแกลลอนก็มีอยู่ 2 ชนิด คือ อังกฤษ และอเมริกาซึ่งก็มีปริมาตรที่ต่างกันอีกด้วย copyright © 2002 archeep.com